1. Strona internetowa http://pio.opw.pl/ jest prowadzona przez DOM ZAKONNY INSTYTUTU ZAKONNEGO APOSTOŁOWIE JEZUSA UKRZYŻOWANEGO z siedzibą
w Częstochowie 42-200, ulica Marszałka Ferdynanda Focha 58, Utworzony na Mocy Ustawy posiadający NIP: 5732767436, REGON: 240421951.

2.Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay S.A.

3.Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.

4.Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Instytut nie odpowiada za przerwy
w dostępie do serwisu Dotpay S.A.

5.Serwis Dotpay S.A. umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Instytutu z przeznaczeniem na realizacje dzieła „Rozbudowy Sanktuarium Św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce”. Przekierowanie do serwisu Dotpay następuje poprzez kliknięcie przycisku dotpay „WPŁAĆ DAROWIZNĘ” umieszczonego na stronie http://pio.opw.pl/.

6.Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez Dotpay

karty płatnicze – realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez Dotpay

Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności dotpay nie podlegają zwrotom.

7. Instytut zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.( Dz. U. z 2019 r.poz. 1781) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730). Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Instytut. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay S.A.

8.Instytut zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

9. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.( Dz. U. z 2019 r.poz. 1781) prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane
z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

10.Instytut nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach
i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.

11.Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili
z ważnych przyczyn.

12.Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.

13.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.